Európska zelená dohoda: Rozvoj udržateľného modrého hospodárstva v Európskej únii

Európska komisia dnes navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. Dnešným oznámením chce Európska komisia prepojiť modré hospodárstvo s Európskou zelenou dohodou a jej cieľmi v oblasti klimatickej neutrality, obnovy biodiverzity, nulového znečistenia a obehového hospodárstva. Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií. Energia z vĺn a prílivová energia, produkcia rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových zelených pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.

V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:

 • Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečistenia
 • Prechod na obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu
 • Zachovanie biodiverzity a investovanie do prírody
 • Podpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží 
 • Zabezpečenie udržateľnej výroby potravín
 • Vytvorenie modrého fóra

Podrobnosti:
Tlačová správa
Modré hospodárstvo
Ukazovatele modrého hospodárstva
Strategické usmernenia EÚ v oblasti akvakultúry

Zelená dohoda: nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

Európska komisia dnes prijala akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ – ide o kľúčový cieľ Európskej zelenej dohody a hlavnú tému tohtoročného Zeleného týždňa EÚ. Osobitný dôraz pritom kladie na digitálne riešenia. Okrem toho sa plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali.

Akčný plán má poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. Zahŕňa čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom. Konkrétne:

 • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
 • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
 • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
 • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
 • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 % a
 • výrazne zredukovať mieru vzniku odpadu a o 50 % znížiť objem zvyškového komunálneho odpadu.

Plán zahŕňa náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení, medzi nimi:

 • užšie zladenie noriem kvality ovzdušia s aktuálnymi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí EÚ, zníženie miery znečistenia pôdy a podpora jej revitalizácie,
 • preskúmanie väčšiny právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich podľa zásad čistého a obehového hospodárstva,
 • podpora nulového znečisťovania pri výrobe a spotrebe,
 • obmedzenie vývozu škodlivých a toxických výrobkov a odpadu do tretích krajín v snahe zmenšiť externú ekologickú stopu EÚ,
 • zavedenie tzv. živých laboratórií zameraných na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie,

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o akčnom pláne: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“

Otázky a odpovede o akčnom pláne: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“

Informačný prehľad „2050: zdravá planéta pre všetkých“


Podobné aktuality

Opatrenia v reakcii na koronavírus

Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. Prijímame rázne opatrenia na posilnenie našich...

Jarná hospodárska prognóza 2021 – vyhrňme si rukávy

Podľa tejto prognózy hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 4,2 % a...

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov.